Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen. Ik antwoord, afgezien van vakantieperiodes, binnen 5 werkdagen.

Telefonische screening/ Pré-intake

Aan de telefoon zal ik u een paar vragen stellen over de redenen van de verwijzing om een inschatting te kunnen maken of u bij mij aan het goede adres bent. Naast wat administratieve zaken (zoals de verwijsbrief, de kosten/ verzekering) hoor ik ook graag meer over de reden van uw aanmelding. Als de indruk bestaat dat therapie bij mij mogelijk is, dan plannen wij een intakegesprek. Als dit niet het geval blijkt, zal ik dit met u bespreken. Er zijn dan geen kosten verbonden aan de telefonische screening. Als we verder gaan met intakegesprekken, dan zal de screening, net als de intakegesprekken, wel gefactureerd worden.

Wachttijden

Ik hanteer geen wachtlijst. Dat betekent dat u alleen bij mij terecht kunt als ik plek heb. Er is dan geen wachttijd tussen het eerste gesprek en verdere behandeling. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie ook de factsheet van de NZa. Lees hier de nadere regels van de NZa over de publicatie van wachttijden ggz.

Kennismaking / intake

In het eerste gesprek (de intake) staan de klachten, zorgen en de verander-wens centraal. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Middels deze vragenlijst wordt het klachtenniveau gemeten aan het begin van de behandeling, op evaluatiemomenten tijdens de behandeling en aan het einde.

Wanneer de klachten en de situatie waarin de klachten zich voordoen duidelijk zijn (meestal 4-5 gesprekken), wordt in samenspraak met u een behandelplan gemaakt met daarin de behandeldoelen voor de eerste periode. Hierbij wordt de de diagnose en de behandelmethode besproken. Daarbij wordt gekeken naar de meest effectieve behandelmethode, maar ook wie er bij de behandeling betrokken zou moeten worden en in welke frequentie de sessies moeten plaats vinden. Ook wordt geprobeerd een inschatting te maken van de duur van de behandeling. Dit alles wordt vastgelegd in het behandelplan.

Behandeling

Meestal bestaat de behandeling uit één of meerdere behandelmethoden die volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten als de beste behandeling voor uw klachten is aangewezen (evidence based). Vanzelfsprekend wordt altijd geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en voorkeuren.
De behandelduur bedraagt gemiddeld tussen de drie tot vijftien sessies. Eén sessie duurt 45 minuten. Gebruikelijk is een behandelfrequentie van eens per week of eens per twee weken.

Crisis

Bij crisissituaties wordt een signaleringsplan met u opgesteld zodat u tijdig kunt ingrijpen en de situatie weer veilig kunt maken voor u zelf en uw omgeving. In het plan wordt opgenomen hoe een crisis ontstaat en wat u zelf kunt doen om de spanning te verlagen en wat een ander kan doen (bv partner, vriend, of hulpverlener). Mocht U volstrekt onverhoopt een keer in crisis raken, kunt U altijd contact opnemen met uw huisarts, de huisartsenpost, SEH of stedelijke GGZ-crisisdienst.

Waarnemingsregeling

Afwezigheid van uw behandelaar vanwege vakanties wordt van te voren met u besproken. Er zijn afspraken met collega’s t.a.v. vervanging voor dringende vragen en voor overbruggingscontacten.

E-health

E-Health staat voor elektronische gezondheid, oftewel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere sessies met een psycholoog gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen en online behandelmodules.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van ‘blended care’ waarbij reguliere sessies worden ondersteund door bijvoorbeeld online uitleg over de gestelde diagnose en online opdrachten of oefeningen te  geven. Dit kunnen schrijfopdrachten zijn, maar ook opdrachten om ergens over na te denken of iets op een andere manier aan te pakken dan u gewend bent.

Het Nederlandse kabinet financiert overigens ook anonieme e-mental health. Daarmee kunnen mensen geholpen worden die bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact durven zoeken met een psycholoog.

Evaluatie

Er zal regelmatig worden stil gestaan bij de voortgang van de therapie en of deze (nog) aansluit bij uw behoeften zodat op tijd bijgestuurd kan worden als dat nodig is. Om de klachten en de vooruitgang in kaart te brengen zal u gevraagd worden voorafgaand aan de behandeling en bij de afronding van de behandeling een vragenlijst in te vullen.

Privacy

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Alles wat u bespreekt is strikt vertrouwelijk. Er wordt nooit zonder uw toestemming informatie aan derden verschaft. De geheimhoudingsplicht mag alleen worden doorbroken in noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Voor overleg met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben, is geen toestemming nodig.

Indien u toestemming geeft, zal aan het begin van de behandeling een brief gestuurd worden naar de huisarts/verwijzer dat u bent begonnen met de psychologische behandeling van uw klachten. Mocht het tussentijds nodig zijn, kan er in overleg met u, contact opgenomen worden met uw huisarts/verwijzer. Aan het einde van de behandeling zal de huisarts en/of de verwijzer een afsluitbrief ontvangen met een beknopte vermelding van klachten, bevindingen, diagnose en behandelresultaten.

In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijvoorbeeld ‘depressie’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er hoeft dan geen informatie te worden verstrekt aan de zorgverzekeraar.

Dossier

Er wordt een persoonlijk elektronisch dossier aangelegd. Dit bevat o.a. de verwijsbrief van de huisarts, brieven, het behandelplan en werkaantekeningen van de psycholoog over de voortgang van de behandeling. Het wordt zo bewaard dat niemand anders dan ik toegang heeft tot de gegevens. U heeft recht op inzage in het dossier.

Klachtenregeling

Psychologen zijn gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wanneer u meent dat u niet juist behandeld bent gedurende de behandeling, is het van belang dat met uw behandelaar te bespreken. Uw klacht zal serieus genomen worden en samen met u zal naar een oplossing gezocht worden.  Mocht u hiermee niet voldoende geholpen zijn, kunt u contact opnemen met een klachtbemiddelaar of de klachtcommissie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.
www.lvvp.info