Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door te bellen of een e-mail te sturen. Ik bel, afgezien van vakantieperiodes, doordeweeks binnen 5 werkdagen terug. We bespreken telefonisch kort wat de klachten zijn en of u bij mij op de juiste plek bent. Vervolgens maken we een afspraak voor de intake.

Telefonische screening
Aan de telefoon zal ik u een paar vragen stellen over de redenen van de verwijzing om een goede inschatting te kunnen maken of u bij mij aan het goede adres bent. De huisartsen waarmee ik samen werk kennen mijn therapie aanbod en meestal sluit het aan bij de hulpvraag van de verwezen cliënten.

Wachttijden

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hanteer ik soms een wachtlijst.  Voor het plaatsen op de wachtlijst zal ik naar uw persoonlijke gegevens vragen en de zorgverzekeraar. (Dit laatste is nodig omdat zorgverzekeraars budgetlimieten instellen per praktijk; ik zal daarom altijd moeten kijken of er nog ruimte is in het budget dat de verzekeraar mij heeft toegewezen per kalenderjaar).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie ook de factsheet van de NZa. Lees hier de nadere regels van de NZa over de publicatie van wachttijden ggz.

Kennismaking / intake

In het eerste gesprek (de intake) staan de klachten, zorgen en de verander-wens centraal. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Als lid van de landelijke vereniging NVVP neem ik deel aan de ROM meting. Met dit instrument wordt het klachtenniveau gemeten aan het begin van de behandeling, op evaluatiemomenten tijdens de behandeling en aan het einde.

Wanneer de klachten en de situatie waarin de klachten zich voordoen duidelijk zijn (soms kan dit twee gesprekken in beslag nemen), maak ik in samenspraak met u een behandelplan met daarin de behandeldoelen voor de eerste periode. Hierbij bespreek ik met U de diagnose en de behandelmethode. Daarbij bespreek ik met u welke behandelmethode het meest effectief is, maar ook wie er bij de behandeling betrokken zou moeten worden en in welke frequentie we elkaar zullen zien. Ook proberen we een inschatting te maken van de duur van de behandeling. Dit alles leggen we vast in het behandelplan.

praktijkruimte

Behandeling

Meestal bestaat de behandeling uit één of meerdere behandelmethoden die volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten als de beste behandeling voor uw klachten is aangewezen (evidence based). Vanzelfsprekend zal ik altijd proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en voorkeuren.
De behandelduur bedraagt gemiddeld tussen de drie tot vijftien sessies. Eén sessie duurt 45 minuten. Gebruikelijk is een behandelfrequentie van eens per week of eens per twee weken.

Crisis

Bij crisissituaties wordt een signaleringsplan met u opgesteld zodat u tijdig kunt ingrijpen en de situatie weer veilig kunt maken voor u zelf en uw omgeving. In het plan wordt opgenomen hoe een crisis ontstaat en wat u zelf kunt doen om de spanning te verlagen en wat een ander kan doen (bv partner, vriend, of hulpverlener). Over de bereikbaarheid van mij als behandelaar in tijden van oplopende crisis maak ik met u specifieke afspraken.Mocht U volstrekt onverhoopt een keer in crisis raken en u kunt mij niet bereiken, kunt U altijd contact opnemen met Uw huisarts, de huisartsenpost, SEH of stedelijke GGZ-crisisdienst.

Waarnemingsregeling

Afwezigheid van mij vanwege vakanties wordt van te voren met u besproken. Er zijn afspraken met collega’s die mij tijdens mijn afwezigheid vervangen voor dringende vragen en voor overbruggingscontacten.

E-health

E-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere sessies met een psycholoog gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen en online behandelmodules.

In mijn praktijk maak ik regelmatig gebruik van ‘blended care’ waarbij ik reguliere sessies ondersteun door bijvoorbeeld online uitleg over de gestelde diagnose klaar te zetten en online opdrachten of oefeningen te  geven. Dit kunnen schrijfopdrachten zijn, maar ook opdrachten om ergens over na te denken of iets op een andere manier aan te pakken dan je gewend bent.

Het Nederlandse kabinet financiert overigens ook anonieme e-mental health. Daarmee kunnen mensen geholpen worden die bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact durven zoeken met een psycholoog.

Evaluatie

We zullen ook regelmatig met elkaar stilstaan bij de voortgang van de therapie en of deze (nog) aansluit bij uw behoeften. Daarnaast nodig ik u uit open te zijn over wat u van de behandeling en de resultaten ervan vindt, zodat we op tijd kunnen bijsturen als dat nodig is. Om de klachten en de vooruitgang in kaart te brengen zal u gevraagd worden voorafgaand aan de behandeling en bij de afronding van de behandeling een vragenlijst in te vullen.

Privacy

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Alles wat u bespreekt is strikt vertrouwelijk. Er wordt nooit zonder uw toestemming informatie aan derden verschaft. De geheimhoudingsplicht mag alleen worden doorbroken in noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Voor overleg met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben, is geen toestemming nodig.

Indien u mij schriftelijke toestemming geeft, zal ik aan het begin van de behandeling een brief sturen naar de huisarts/verwijzer dat u bij mij bent begonnen met de psychologische behandeling van uw klachten. Mocht ik het tussentijds nodig achten, zal ik in overleg met u, contact opnemen met uw huisarts/verwijzer. Aan het einde van de behandeling zal ik de huisarts en/of de verwijzer een afsluitbrief sturen met een vermelding van de klachten, bevindingen, diagnose en behandelsresultaten.

In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijvoorbeeld ‘depressie’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met mij overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er hoeft dan geen informatie te worden verstrekt aan de zorgverzekeraar.

Dossier

Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd. Dit bevat o.a. de verwijsbrief van de huisarts, brieven, het behandelplan en werkaantekeningen van de psycholoog over de voortgang van de behandeling. Het wordt zo bewaard dat niemand anders dan ik toegang heeft tot de gegevens. U heeft recht op inzage in het dossier.

Klachtenregeling

Ik ben als psycholoog gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wanneer u meent dat ik niet juist handel gedurende de behandeling, hoop ik dat u dat met mij wilt bespreken. Ik zal uw klacht zeer serieus nemen, en samen met u zoeken naar een oplossing. Mocht u hiermee niet voldoende geholpen zijn, kunt u contact opnemen met een klachtbemiddelaar of de klachtcommissie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten waarbij ik ben aangesloten.
www.lvvp.info